Eineksamens binne begûn

Soanen, dochters, buorfamkes as buorjonkjes, foar harren binne hjoed de eineksamens begûn. De redaksje wol elkenien in soad sterkte winskje. En wa wit kin heal juny by al dizze bern de flagge út.