Eigendom doarpsbelang

Doarpsbelang is dwaande in list te meitsjen mei dêrop eigendommen fan it doarp, dy’t by minsken op de souder, yn de garaazje of hok yn de opslach lizze.
Ha jim wat lizzen fan it doarp, stjoer dan in mail nei doarpsbelang@reduzum.com