EHBO-er helpt earste slachtoffer

Efkes wie der lichte panyk doe’t juf Janet flaufûl yn de klas. Mar troch it trochtaastend optreden fan ien fan de bern koe juf goed holpen wurde. No’t de hiele klas slagge is foar EHBO is flaufalle foar juf der net mear by.