Tegearre kinst mear as allinnich

De famylje Roorda wol graach yn ‘e lijte sitte en in bytsje út it sicht. In skutting kin de oplossing wêze. Dy moat fansels makke wurde.
Pieter rêdt it allinnich net op dêrom hat er in timmerfeint, mar wa is dat?