Efkes yn ‘e sinne

Wat skynt it sintsje de lêste dagen wer noflik. Nei it wurkjen yn de tún hawwe Willem en Trees Hemstra harren efkes deljûn op it bankje foar harren hûs. Ut de wyn, genietsje fan de kreaze tún en de earste sinnestrielen.