Efkes skoft by de Eskeblom

Fanôf hjoed kinne kuierders, fytsers mar ek bewenners foar in pypskoft harren deljaan op it terras fan de Eskeblom. As de winkel iepen is stiet der foar in lyts priiske kofje, tee mei wat lekkers fan de bakker klear.