Efkes sels yn de spotlights

Mei oare freondinnen hie Elske it der wolris oer hân. No’t Hendrika der allinnich foarstiet, libbet se alhiel foar har húshâlding en tinkt se it lêst pas oan har sels. Tiid om har ris op te jaan foar in metamorfose.