Efkes sels yn de spotlights

De frijwilligers fan de Doe een Wens stifting soargje, troch it ferfullen fan de allerleafste winsken fan slim sike bern, dat se efkes hielendal bern wêze kinne. Moai is it dan dat je fia in metamorfoaze in frijwilligster bedanke kinne en har sa efkes yn de spotlights sette.