Groeten fan Costa Rica

Sa fier fuort, mar dochs tichtby. Werner Vermeulen sit op’t heden foar fakânsje hielendal op Costa Rica. Mar it Redúster nijs kin en wol der net misse. Dêrom gie de Linepraat mei yn de koffer hat er no alle tiid om dy efkes te lêzen.