Efkes bekomme

It kaarten, biljerten en fergaderjen rint allegear op syn ein. De simmerdrokte komt der hast oan. Dêrom is it no de bêste tiid foar Jeroen en Lutske om der efkes tuskenút te knipen.