Eelke en Anne partij

Snein 22 juny is de Eelke en Anne Ledepartij, oanfang 13.00 oere.
Jo kinne je opjaan foar 20 juny 19.00 oere bij Sjouke vd. Leij till.602468 of by Wilco Haarsma till. 602848. Oant dan!!