Eelke en Anne ledepartij

Op zondag 24 mei, 1e pinksterdag, is om 13.00 op het sportveld de Eelke en Anne Ledepartij.
Opgeven tot donderdag 21 mei 19.00 uur bij Janna Bokma -12091030 of bokmajanna@gmail.com