Eelke en Anne ledepartij

Snein 12 juny begint om 13.00 oere op it sportfjild de Eelke en Anne ledepartij. Dizze partij wurd mei mooglik makke troch Handelsonderneming Sjoerd de Boer.
Opjaan oant freed 10 juny om 19.00 oere bij Janna Bokma till:06-12091039 of bokmajanna@gmail.com.