Earste winst binnen

De Redúster peloteploech is it tsiende Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote goed út ein set. Tsjinstanner Baard hie neat yn te bringen. Lês fierder