Earste útstjoering súkses

De earste útstjoering fan Reduzum yn it programma Doch it foar dyn doarp fan Omrop Fryslân, hat al aardich wat reaksjes opsmiten. Wa’t der net by wêze koe of de bylden mist hat, kin de útstjoering hjir besjen.