Earste sinnestrielen, boarterstún ‘hot’

Mei it moaie maaitiidswaar wol elkenien nei bûten. De boarterstún oan de A.J.Smedingstrjitte is op woansdeitemiddei foar jong en âld the place to be.