Earste ljipaai

It earste ljipaai fan Fryslân is fûn. Meikoarten sil ek it earste fan Boarnsterhim fûn wurde. Mar de net-aaisikers hoege ek net stil te sitten. Doch in gok nei de datum en tiid dat it earste ljipaai fan Reduzum fûn wurdt. Degene dy’t der it tichst by sit kriget in priis.