Earste ljipaai foar kastlein

It earste ljipaai fan dit jier foar de kroechbaas fan Reduzum kaam fan Hendrik de Boer. Hendrik bean it aai sneontejûn oan Jeroen van Dijk oan. Neffens de tradysje krige hy in jildbedrach en in beker. Hendrik fûn it aai sneontemoarn krekt nei njoggenen yn de buert fan Lemmer.