Earste bewenners Swinlân

Grutsk treauwen Melle en Sjoukje Bakker de kaai yn de doar fan harren nije wente op it útwreidingsplan Swinlân. Hjoed wie it dan safier. Yn febrewaris fan dit jier is útein setten mei de bou fan de wenten. In bysûndere wize fan útfiering hat it mooglik makke dat dit sa gau koe.