Earrebarre hâldt de wacht

Dizze earrebarre siet justerjûn wol twa oeren op ien fan de nije ljochtmêsten fan it sportfjild.
Hjir koe se moai de buurt yn har opnimme, sadat se kommende tiid de lytse poppen by de júste âlders bringe kin…..