Earrebarre foar Erica

Guon minsken út de buert seagen wol wat frjemd op. Wêrom stie hjir in earrebarre yn de tún? Wie der in poppe berne by Erica en Harke? Of binne se pake en beppe wurden? Neat fan dit alles. Nei in oantal jierren fan studearjen en hin en wer reizgjen nei Limburch mei Erica Koornstra har no ferloskundige neame.