Eagumer merke

In soad doarpen hawwe merke. De Redúster merke is yn septimber, de Frienzer yn juny en Idaerd hat simmers in doarps-dei. Foar de Eagumer merke moatte we it waar yn ‘e gaten hâlde. It is Eagumer merke at der tagelyk sinne en rein is.