Dy’t keatse wol, moat de bal wachtsje…

As je op it prikboerd sjogge, dan witte je it wol. De keatsers stean yn de startblokken. Oare wike binne de earste trainings. Mar sneontemiddei is der earst op it sportfjild de iepening fan it keatsseizoen. Mei ûnder oare in keats klinic en …