DVD Doch it foar dyn doarp

De slotjûn fan Doch it foar dyn doarp wie justerjûn. De DVD dy’t Piet Elzinga fan de bysûndere wike makke, wie dêr te sjen. Wolle jo de DVD ek sjen, dan kinne jo him bestelle by Geeske Smorenburg, 0566-602164 of geeskesmorenburg@hotmail.com. Foar € 7,50 hawwe jo dêrmei alfêst in moai 5 desimber- of krystpresintsje.