Durk en syn krante

Geregeld komme we de Redústers tsjin yn de parse. Op tillevyzje, radio of yn de krante. Mar wat docht Durk van Gorkum as er de Ljouwerterskrante út hat? Sjoch mar ris nei dit fideofilmke dat makke is op de revu fan de iisklup.