Duorsum en biologysk ite

Hofkesjonge hoecht net mear.
De kommende tiid stiet it gewoan foar jim oan de dyk. Appels, parren, druven as prommen, Reduzum is ien grut hôf.