Dûnsje mei dy

De dûnskommisje is drok dwaande de dûnslessen wer op gong te krijen. De lessen sille sneintejûns jûn wurde. Ek minsken dy’t dûnsje wolle mar gjin partner ha, kinne har opjaan by Trudy Rodenburg. Skilje 601940 foar mear ynformaasje of mail Trudy en jou jim op.