Drokte op tennisbaan

It iene toernoai is noch net west, of it folgjende stiet alwer op ‘e aginda. Foarich wykein waarden de titels ferdield fan de inkelspulkampioenskippen 2011. En snein 3 april wurdt yn Wurdum it Wir-Re-War Toernoai spile.