Drokte op keatsfjilden

Alle wiken wurdt der drok keatst rûnom op de keatsfjilden. Der hingje alwer in ferskaat oan krânsen oan de muorren. De jeugd lit har wykeliks fan har bêste kant sjen. Mei de federaasjepartijen, KNKB wedstriden nimme se al moai wat priiskes mei nei hûs.