Drokte op dak

Mei dit simmerske waar binne der tal fan minsken oant klussen slein. Sa is de famylje Kuperus fan de Master Gorterstrjitte dwaande mei it fernijen fan it dak.
Soan Remko is net te benaud en helpt syn heit in hantsje.