Drokke tiden by De Serre

It is in drokke tiid foar Klaske Dijkslag. Fan dizze moanne ôf moatte foar de belesting de ynkomstebelesting ynfolle wurde. De opjeften foar partikulieren en bedriuwen kinne troch Adminstratiekantoor De Serre dien wurde.
Mar ek foar oare boekhâldsaken kinne je by Klaske terjochte.