Drokke dagen foar fûgels

It is op’t heden in hiele drokte foar de fûgels bûten. Se binne o sa warber mei it sykjen fan iten foar har jongen. Ek foar dit nêst dêr’t wol acht koalmeeskes ynsitte. Al dagenlang fleane heit en mem koalmees hin en wer om de lytse fûgeltsjes fan iten te foarsjen