Drok, drok, drok

Sûnt in skoft sit der oan de Legedyk 31 in deibestegingsplak foar minsken mei dementie, Caffemed. Tongersdei 13 septimber is de iepening, mar foar it safier is moat it hiem rûnom noch wol klear. Durk Visser en hovenier Taco Velstra binne mei har wurknimmers al drok dwaande mei de oanlis fan in nije terras en tún. In moaie gearwurking tusken in tal Redúster bedriuwen