Drave foar de kamera’s

In oantal hurdfytsers en -rinners yn Reduzum drage sportklean fan Team Reduzum. Twa fan dizze hurdrinners kamen juster moai yn byld, doe’t Omrop Fryslân in item útstjoerde oer Hurdrinners. Anton Langeberg en Ronald Hoekstra draafden in oere lang foar de kamera’s út foar dit filmke.