Drave, drave en switte

Oan it ein fan de sportdei fan de Trije doarpen skoalle is der in massasprint op it sportfjild. Mei oanmoedigings fan it publyk oan de kant fan de dyk, drave de bern fan midden- en boppebou twa rûntsjes troch it doarp.