Dorpenteam, centraal in het dorp

Het Dorpenteam is actief in de dorpen Reduzum, Friens, Ideard, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea en Grou. Het team biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners die
op een of meerdere leefgebieden er niet meer uitkomen. Bij het vinden van een passende oplossing werken ze actief samen met bewoners, vrijwilligersinitiatieven en andere professionals.