Donateurs ROTO

Roto kin net sûnder stipers. Hjirmei kin de tonielferiening útfierings meitsje en stipe jaan oan toanielspilers, regisseurs, lûd- en ljocht en alles wat mei toaniel te meitsjen hat. Omdat der hieltiid minder jildautomaten binne, wol ROTO elk de mooglikheid jaan om it jild fia automatische incasso te regeljen. Hjirfoar krije jimme de kommende wike in formulier foar yn de bus. Stipers fan Roto ( €7,50) hawwe fry tagong foar de útfiering op 1, 2 en 3 maart.