Domino Day rekord

“I.v.m. het grote aanbod van flessen, is het niet nodig nog meer flessen te brengen.” De oprop op it prikboerd hat Hendrik Zijlstra in rekord oan flessen oplevere. Sykje jo ek it ien of oar? Weagje in skot by de rom 300 besikers dy’t alle dagen op dizze site sjogge.