Doe ’t it bedriuweterrein net koe

Yn 2001 hat Reduzum in doarpsfysje fêststeld. It saneamde Masterplan. Dêryn waard tocht oan in útwreiding fan de wentebou oan de súdkant fan it doarp. Dizze útwreiding like ús nedich ….Lês fierder