Doe en No, âld en nij

Hjoed, op âldjiersdei wurdt der wer omraak knalt mei molkbussen en karbid. Boeren yn ús doarp brûkten de molkbus eartiids foar it bewarjen en ferfiere fan de molke. Yn 1879 waard op de Trije Romers het Fries Rundvee stamboek oprjochte.