Doe en No

Us omjouwing wêr yn we wenje en libje is yn hûndert jier al aardich feroare. Oan de hân fan foto’s, filmkes en ferhalen wolle we jimme alle moannen sjen litte hoe de omjouwing feroare is.