Dochters

Tonielferieniging ROTO spilet kommende freed 9 en sneon 10 febrewaris om 20.00 oere yn Kafee Bar de Welp it stik Dochters. Op 7 febrewaris is der in generale om 19.30 oere foar de bern fan groep 6, 7 en 8 en wa’t net kin op de oare data.
Yntree is € 10,- per persoan.  Donateurs/stipers betelje € 7,50 en kinne fergees nei binnen.
Oant 16 jier fergees yntree.