Doch it foar dyn skoalle

Sneontemoarn wie it in drokte fan belang op it plein. De lêste pleinopknap wurksumheden waarden dien en it dekor fan de musikal waard makke. Spitich dat it sa no en dan flink reinde. Geweldich hoefolle âlders der wiene en wat der allegearre beskikber steld is foar de musikal.
Nijsgjirrich? Oant woansdei 20.00 oere!