Doch it foar dyn doarp

Witte jim it noch? It grutte televyzjebarren fan Omrop Fryslân, Doch it foar dyn doarp? Mei skobbedebonkers Lieuwe en Piter, presentators Arnold en Janet en al dy oare Redústers. Freed is yn ferbân hjirmei op de boppeseal in gesellige slotjûn.
Dêr lit Piet Elzinga in DVD sjen en kinne we mei syn allen sjen wêr’t in lyts doarp grut yn wêze kin.