Doch it foar dyn doarp

Keatsers, tennissers, Jeu de boulers as Qlubb besikers. Hawwe jim jim al opjûn? Wa wit krije jim yn it tillevyzje programma ‘Doch it foar dyn doarp’ de kâns om jim feriening efkes goed op ‘e kaart te setten.