Doch it foar dyn doarp

Bist sa sljocht op bier, datsto no drok thús oan it bierbrouwen bist? En rekkest net útpraat oer dy bysûndere hin? As wolst wolris foar de kamera’s immen ynterviewe? Dan krigest no de kâns om it sjen te litten. Foar it nije programma fan Omrop Fryslân Doch it foar dyn doarp binne se op syk nei dy!