Doch it foar dyn doarp

Reduzum 5 dagen in heal oere op de tillevyzje. Fan 7 o/m 11 juny, live en fanôf ien plak. De haadredaksje is gearstald, mar hja kin it net allinnich. Wolle jim helpe yn in sub-redaksje of hawwe jim ideeën oer wat sy sjen litte kinne? Nim dan kontakt op, ek foar mear ynformaasje, mei Geeske Smorenburg.