Doarpspartij

Snein 24 augustus wurdt de tradysjonele doarpspartij holden. Alle ynwenners fan 12 jier ôf út de trije doarpen, ek net-leden, meie meidwaan. Foar dizze keatspartij moatte de keatsers sneon om 16.00 oere sels in priis ynleverje yn de kantine (it leafst mei syn trijen, deselde prizen). Jo kinne je oant 22 augustus 19.00 oere opjaan by Trea v.d. Ley, till.602468.