Doarpspartij

Oankommende snein ha we wer de de Doarpspartij. Dit bart op de Terp (efter kafee Bar de Welp). It begjint om 11.00 oere. Elts kin meidwaan lid of gjin lid. Mar je moat wol in priis ynleverje. Dit kin moarns wol by Cafe Bar de Welp. Dielname leeftiid fanôf de basiskoalle.
Opjaan bij Janna Bokma till.06-12091039 of bokmajanna@gmail.com foar 27 augustus 19.00 oere.