Doarpspartij

Op snein 25 augustus organisearret KV Jan Reitsma har tradysjonele doarpspartij. Hjir kinne alle ynwenners fan ús trije doarpen oan mei dwaan! De dielnimmers soargje sels foar de prizen: elts levert in priis yn, dus komt elts ek mei in priis thús!
Leden, net leden, keatsers, mar ek net keatsers jou jim op foar freed 19:00 oere bij Riek Blumers (til.:601492)